Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhrajte 2 vstupenky na Château Bela Fest!“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť : 


Hotel Château Belá, s.r.o.
Kaštieľ Belá 1, 
943 53 Belá


IČO 35950633
DIČ 2022053297
IČ DPH SK2022053297 podľa §4

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude spustená 24.5.2024 a ukončená 14.6.2024.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

 · s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, 

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4. Podmienky súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je „lajknutie“ a „zdieľanie“ súťažného vizuálu a zodpovedanie otázky na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/hotelchateaubela

Súťažná otázka bude zverejnená 24.5.2022 pričom odpoveď musí Účastník súťaže zadať v komentári pod postom so súťažnou úlohou:  Do komentára označte osobu, ktorú by ste vzali so sebou na festival.

Spomedzi všetkých súťažiacich bude náhodným žrebovaním zvolený 1 účastník, ktorý vyhrá 2 vstupenky na Château Bela Fest. Žrebovanie sa uskutoční dňa 14.6.2024. Súťažné príspevky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do žrebovania.

Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do súťaže. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

5. Výhra

Meno výhercu bude zverejnené na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/hotelchateaubela 14.6.2024. Výhra bude odovzdaná výhercovi po ukončení súťaže, zaslaním na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie po vyzvaní usporiadateľom, alebo osobne pri príchode do Château Bela.

V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

6. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.)

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

Belá, dňa 24.5.2024

Hotel Château Belá, s.r.o.

Floral workshop
Experience the art of bouquet making in the beautiful premises of Château Bela.
Opening of Summer
Join us for the 1st annual CHÂTEAU BELA FEST!
Summer Stay "Tuscan Summer"
A summer getaway to a fairytale castle.