Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ: 

Hotel Château Belá, s.r.o., so sídlom Belá 1 943 53 Belá, IČO: 43999174, zapísaný v ORSR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21917/N.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č. +421 36 7577 600, e-mail: reception@chateau-bela.com.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: admin@chateau-bela.com

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

 

Práva doktnutých osôb:

 

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na opravu 

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo podať návrh na začatie konania 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. 

- Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

- V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania a kategórie dotknutých osôb rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

 

Evidencia klientov

Účel spracovania osobných údajov:V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov ako registrovaných klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom za účelom vedenia evidencie klientov a zoznamov jej kontaktov.

 

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: 5 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti

 

Zmluvné vzťahy – klienti FO

Účel spracovania osobných údajov:V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe).

 

Právny základ: Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom. Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník

 

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, advokát, poverení zamestnanci

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: 5 - 10 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti

 

Marketing

Účel spracovania osobných údajov: Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

 

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: 5 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba  - záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

 

Propagácia prevádzkovateľa - dokumentácia z podujatí

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania je propagácia prevádzkovateľa, jeho činnosti a aktivít. Z podujatia, ktorého je dotknutá osoba účastníkom sú zhotovené o účastníkoch, zaujímavých momentoch a aktivitách vyhotovené fotografie a v určitých prípadoch videozáznam. Fotografie alebo videozáznamy môžu byť zverejnené na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa – tzv. funpage.

 

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je propagovať činnosť prevádzkovateľa v záujme zvýšiť povedomie o jeho činnosti i mimo zárobkových aktivitách, ktoré realizuje na vlastné náklady. Zverejnenie fotografií nenarušuje vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť dotknutých osôb, dotknuté osoby majú právo prejaviť nesúhlas/nezáujem so zverejnením fotografií priamo na mieste, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa, 

marketingová agentúra, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: 5 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: zamestnanec, verejnosť prítomná na organizovanou podujatí

 

Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

 

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

 

Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poisťovne, policajný zbor, advokát, poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: 15 dní po dni v ktorom bol záznam vyhotovený

 

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti, samotná verejnosť

 

Overenie veku klienta

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie povinností povinnej osoby, vyplývajúcich zo zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Za účelom naplnenia týchto povinností je prevádzkovateľ oprávnený požiadať fyzickú osobu klienta o predloženie dokladu totožnosti, resp. o dodanie ďalších dokladov, ktoré vyplývajú z citovaných zákonov.

 

Právny základ: zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, v znení neskorších predpisov; zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; súvisiace zákony (napr. formou odkazu pod čiarou).

 

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: Okamžite po dosiahnutí účelu, resp. po skončení súvisiaceho konania (napr. v dôsledku zásahu Polície SR, kontroly zo strany dotknutých orgánov, a pod.).

 

Kategórie dotknutých osôb: Klienti prevádzkovateľa – fyzické osoby

 

Evidencia ubytovaných hostí

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, vrátane predzmluvných vzťahov s ubytovanými osobami. Po uzatvorení zmluvy o ubytovaní je hlavným účelom evidencia ubytovaných hostí (vedenie knihy ubytovaných) v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Právny základ: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov; Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov; Všeobecne záväzné nariadenie dotknutej obce; Plnenie zmluvy podľa čl. 6, bod 1, písm. b) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci; advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: Podľa registratúrneho poriadku – 5 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: Ubytovaní hostia, záujemcovia o ubytovanie

 

Evidencia cudzincov

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle § 111 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so skutočnosťou, že prevádzkovateľ ubytováva i hostí – cudzincov. V knihe ubytovaných hostí uvádza za týmto účelom osobné údaje cudzinca v zákonom danom rozsahu.

 

Právny základ: Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so skutočnosťou, že prevádzkovateľ ubytováva i hostí – cudzincov. V knihe ubytovaných hostí uvádza za týmto účelom osobné údaje cudzinca v zákonom danom rozsahu.

 

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, oddelenie cudzineckej polície, poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: Podľa registratúrneho poriadku – 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb: Ubytovaní hostia – cudzinci

 

Evidencia uplatnených nákladov

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je uplatňovanie vzniknutých nákladov počas poskytovania ubytovania prevádzkovateľom. 

 

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa

 

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: Podľa registratúrneho poriadku – 5 rokov

 

Kategórie dotknutých osôb: Ubytovaní hostia – fyzické osoby

 

Evidencia podnetov / sťažností od zákazníkov

Účel spracovania osobných údajov:Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je záujem prevádzkovateľa o zvyšovanie kvality ponúkaných služieb a riešenie akejkoľvek sťažnosti zákazníka. Za týmto účelom má zákazník právo podať podnet alebo sťažnosť spôsobom, o ktorom je oboznámený.

 

Právny základ: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vyriešenie podnetu/sťažnosti. Právnym základom je plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

 

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, advokát

 

Lehoty na vymazanie os. údajov: Podľa registratúrneho poriadku

 

Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci, ktorí podali podnet/sťažnosť

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.